REGULAMIN GABINETÓW CENTRUM REHABILITACJI REHASANKA

 1. Centrum Rehabilitacji REHASANKA (dalej zwanym C.R. REHASANKA) z siedzibą ul. Bełzy 3, 02-495 Warszawa jest podmiotem leczniczym świadczącym usługi medyczne przez wykwalifikowany zespół specjalistów.
 2. Właścicielem Podmiotu Leczniczego jest firma YTY Mariusz Syty, ul. Bełzy 3, 02-495 Warszawa NIP 921 188 64 59
 3. Pacjent decydując się na zabieg w C.R. REHASANKA obowiązkowo akceptuje regulamin gabinetu oraz akceptuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.
 4. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia, Pacjent powinien odbyć konsultację ze swoim lekarzem przed przystąpieniem do zabiegu. Na wizytę diagnostyczną u magistra fizjoterapii Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską (np. USG, RTG, TK, MR, wypis ze szpitala).
 5. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegu informuje Rejestrację o przybyciu oraz reguluje należność wg cennika dostępnego na stronie www.rehasanka.pl lub w Rejestracji. C.R. REHASANKA zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości odpłatności za wizytę.
 6. Dzieci poniżej 18 r.ż. lub osoby ubezwłasnowolnione mogą korzystać z zabiegów w obecności opiekuna, chyba że opiekun wyrazi zgodę na zabieg bez jego obecności.
 7. Na pierwszy zabieg Pacjent proszony jest o przybycie 10 minut przed wyznaczoną godziną. Jest to czas potrzebny na przygotowanie się do zabiegu oraz wypełnienie dokumentacji medycznej. Pacjent zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na umówioną wizytę. Gdy pacjent się spóźni, czas zabiegu zostanie skrócony o czas spóźnienia.
 8. Godzina podana podczas umawiania terminu wizyty NIE jest jednoznaczna z godziną rozpoczęcia zabiegu, może to wynikać z opóźnienia.
 9. Czas trwania wizyty wynosi od 30 do 60 minut przy czym czas trwania zabiegu terapeutycznego jest ustalany przez specjalistę.
 10. Pacjent powinien niezwłocznie poinformować terapeutę, jeśli podczas zabiegu poczuje się słabo albo jego samopoczucie wzbudzi w nim lęk.
 11. Kolejne terminy wizyt ustalane są w Rejestracji C.R. REHASANKA wg informacji przekazanej przez terapeutę, możliwe jest również telefoniczne umówienie wizyty.
 12. R. REHASANKA nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w poczekalni.

PAKIETY ZABIEGOWE

 1. Pakiety zabiegowe są imienne, jednak z danego pakietu zazwyczaj może korzystać osoba z najbliższej rodziny. Pakiet jest przypisany do Pacjenta nie do terapeuty.
 2. Pakiety obowiązują wyłącznie po opłaceniu pakietu z góry przy pierwszej wizycie.
 3. Okres ważmości pakietów od daty zakupu:

– 1 spotkanie – 3 miesiące

– 5 spotkań – 6 miesięcy

– 10 spotkań – 12 miesięcy

 1. Gabinet nie zwraca pieniędzy za wykupiony pakiet. Klient może zamienić wykupiony zabieg na inny, jeśli kwoty pokrywają się lub za dopłatą.
 2. Pacjent ma obowiązek zanotowania lub poproszenia Rejestracji o wypisanie dat i godzin kolejnych wizyt. C.R. REHASANKA nie ma obowiązku przypominania o wizytach za pomocą sms.
 3. Pacjent, który nie dotarł i nie stawił się na umówioną pierwszą wizytę, po umawieniu kolejnego terminu również nie pojawi się, nie będzie obsługiwany i zostanie wykreślony z zapisanych wizyt.

 

 

KORZYSTANIE Z SALI DO ĆWICZEŃ

 1. Pacjent może przebywać na Sali do ćwiczeń i korzystać z jej wyposażenia wyłącznie pod nadzorem fizjoterapeuty.
 2. R. REHASANKA nie ponosi odpowiedzialności za urazy i inne następstwa zdrowotne powstałe w wyniku wykonania ćwiczeń niezgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty lub będące konsekwencją problemów zdrowotnych nie ujawnionych wcześniej lekarzowi lub fizjoterapeucie.
 3. Pacjent powinien posiadać ręcznik i strój umożliwiający swobodny dostęp do części ciała, która będzie rehabilitowana. Pacjent powinien mieć buty na zmianę.
 4. R. REHASANKA nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w Sali ćwiczeń lub w szatni.
 5. Wszystkie urządzenia do ćwiczeń powinny być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu mogą zostać usunięte z Sali.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych C.R. REHASANKA prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta.
 2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania osobom trzecim określają właściwe przepisy.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji REHASANKA ul. Bełzy 3, 02-495 Warszawa. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych administratora w celu niezbędnym do realizacji usług fizjoterapeutycznych.
 2. R. REHASANKA nie udostępnia ani nie przekazuje zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Każdy zabieg z pakietu może zostać odwołany/przełożony przez Pacjenta na inny termin tylko po wcześniejszym* poinformowaniu C.R. REHASANKA. Gdy Pacjent nie zjawi się na umówiony zabieg (lub poinformuje o nieobecności po umówionej godzinie, na którą powinien się pojawić w gabinecie) bez wcześniejszego odwołania, zabieg uważa się za wykonany i pacjent ponosi koszt zabiegu. *Odwołanie zabiegu możliwe jest z wyprzedzeniem 6-godzinnym (czasu pracy C. R. REHASANKA) telefonicznie, mailowo lub osobiście w Rejestracji C.R. REHASANKA. Odwołanie wizyty, w krótszym terminie niż ww. może skutkować pobraniem opłaty w kwocie równej kosztu jednej wizyty z pakietu lub doliczeniu 80 zł do kosztu kolejnej wizyty.

Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych

https://rehasanka.pl/przetwarzanie-danych/

Szczegóły na temat polityki prywatności

https://rehasanka.pl/polityka-prywatnosci-rehasanka/

Data aktualizacji regulaminu
Warszawa Ursus 01.09.2022