Przetwarzania danych osobowych

Informacje podstawowe

Administrator danych

Administratorem danych podmiotu leczniczego Centrum Rehabilitacji Rehasanka ul.Władysława Bełzy 3, 02-495 Warszawa Ursus jest właściciel podmiotu firma YTY Mariusz Syty, ul. Willowa 16, 05-800 Pruszków, NIP 921-18-86-459, REGON 38344855400015

Cele przetwarzania
Objęcie umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczenie usług medycznych oraz zarządzanie świadczeniami medycznymi, objęcie umową na wynajem i użyczenie sprzętu medycznego, sprzedaży produktów medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka, prowadzenie badań naukowych

Podstawy prawne przetwarzania
obowiązek prawny / umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub wynajem sprzętu medycznego / nasz uzasadniony interes / Twoja zgoda

Odbiorcy danych
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie

Źródła danych i uzyskiwane dane
Podmiot, który zawarł umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów partnerskich), osoba fizyczna, która zawarła umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Centrum Rehabilitacji Rehasanka

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Rehabilitacji Rehasanka , Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Centrum Rehabilitacji Rehasanka , ul. Władysława Bełzy 3/U3, 02-495 Warszawa Ursus
 • przez e-mail: kontakt@rehasanka.pl
 • telefonicznie:+48 / 530 559 907

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Centrum Rehabilitacji Rehasanka ul. Władysława Bełzy 3/U3, 02-495 Warszawa Ursus
 • przez e-mail: kontakt@rehasanka.pl

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • objąć Cię umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • świadczyć i zarządzać udzielaniem usług medycznych,
 • objąć umową na użyczenie sprzętu medycznego oraz sprzedaż produktów medycznych,
 • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć reklamacje jeśli wpłyną,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki),
 • objąć Cię badaniem naukowym jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • Twoja zgoda.

Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Centrum Rehabilitacji Rehasanka a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych
Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz wymogiem ustawowym.